Srednje šole za poklice v turizmu in gostinstvu

Izbira srednje šole je pomembna odločitev, ki jo devetošolci morajo sprejeti meseca aprila, ko poteka vpis v srednje šole.

Za lažje odločanje smo pripravili pregled srednjih šol, ki izobražujejo za poklice v turizmu in gostinstvu. Podrobnejše informacije najdeš na uradnih spletnih straneh šol in na informativnih dnevih, ki jih srednje šole organizirajo vsako leto v mesecu februarju.

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana deluje že od leta 1945. Je moderna izobraževalna ustanova s posluhom za tradicijo. Temelji na spoštovanju, dobrih medčloveških odnosih, prijetnem okolju in kakovostnem splošnem ter strokovnem izobraževanju na področju gastronomije in turizma. Velik poudarek šola namenja tudi učenju tujih jezikov.

Izobraževalni proces sledi najsodobnejšim smernicam na področju izobraževanja in potrebam sodobnega načina življenja. Spodbuja in krepi pozitiven odnos do dela, inovativnost, kreativnost, kritično mišljenje, skrb za okolje, trajnostni razvoj ter pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine. Poslanstvo šole je izobraziti samozavestne, razgledane in strokovno usposobljene posameznike za samostojno, učinkovito in odgovorno opravljanje dela in nalog s področja gastronomije, gostinstva, hotelirstva in turizma ali za nadaljevanje izobraževanja v univerzitetnih, visokošolskih in višješolskih študijskih programih.

Šola izvaja štiriletno strokovno izobraževanje gastronomija in turizem, triletno poklicno izobraževanje gastronomske in hotelske storitve, dvoletno poklicno-tehniško izobraževanje gastronomija, od šolskega leta 2022/2023 pa tudi splošno izobraževanje v programu Gimnazija (splošna).

Dijakom so na voljo številne obšolske aktivnosti in dodatna izobraževanja za razvijanje svojih talentov ter zelo kakovostno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih. Šola izvaja tudi izobraževanje odraslih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe gastronom hotelir / gastronomka hotelirka ali pa srednje strokovne izobrazbe gastronomsko-turistični tehnik / gastronomsko-turistična tehnica oziroma gastronomski tehnik / gastronomska tehnica.

 

 

 

Te zanima več?

BIC Ljubljana –  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

BIC Ljubljana je izobraževalni center prihodnosti z dolgoletno in častitljivo tradicijo. Ta sega v daljne leto 1848, ko je center začel delovati. Kljub dolgi zgodovini pa BIC Ljubljana velja za moderno šolo in je zagotovo pravi naslov za vse, ki jih zanima kariera na področju gostinstva ali turizma.

Sodi med največje šolske centre pri nas in ponuja številne sodobne programe, ki izobražujejo za poklice prihodnosti. Izbiraš lahko med devetimi srednješolskimi programi, po končani srednji šoli pa nadaljuješ šolanje na dveh višješolski programih, ki jih BIC izvaja.

Na BIC-u se lahko vpišeš na srednjo Živilsko šolo. Na voljo so 4 letni programi živilsko-prehranski tehnik / tehnica in naravovarstveni tehnik / tehnica, 3 letni programi pek / pekovka, slaščičar / slaščičarka, mesar / mesarica ter 2 letni program pomočnik / pomočnica v biotehniki in oskrbi ter živilsko-prehranski tehnik / tehnica.

Moderno opremljena šola nudi optimalne pogoje za pridobivanje znanja. Poleg sodobnih učilnic in laboratorijev so na voljo pekarske in nove slaščičarske delavnice, velika knjižnica, kuhinja s prostorno jedilnico in športno dvorano. A tu se šele začne. V okviru šole deluje čisto prava šolska trgovina s pekovskimi in slaščičarskimi izdelki Kruharije in Cukrnije, kjer dijaki pridobivajo dragocene praktične izkušnje. Res carsko.

Šola tudi sicer stavi na prijetno in varno okolje za vse dijake in zaposlene. Znana pa je tudi po številnih aktivnostih, ki popestrijo običajni šolski utrip. Dolgčas ti na BICU zagotovo ne bo.

Te zanima več?

Center IRIS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana je edini javni zavod pri nas, ki izvaja prilagojene vzgojno izobraževalne programe za slepe in slabovidne, vse od vrtca do srednje šole. Je vključujoč in varen prostor, ki zagotavlja kakovostne izobraževalne programe in izvaja številne projekte, interesne dejavnosti, kulturne in športne dneve, ekskurzije ter letne tabore prilagojene potrebam in specifikam slepih in slabovidnih učencev ter dijakov.

Na srednješolskem nivoju Center IRIS izvaja šest prilagojenih izobraževalnih programov  z enakovrednim izobrazbenim standardom. Namenjeni so dijakom, ki so na šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi. Individualiziran pouk poteka v manjših skupinah (največ 7 dijakov v razredu) in je prilagojen specifičnim potrebam dijakov.

Vsem, ki jih zanima področje turizma in gastronomije, je namenjen program gastronomija in turizem (slepi in slabovidni) za pridobitev izobrazbe gastronomsko - turistični tehnik / gastronomsko - turistična tehnica.

Program traja pet let, saj je zaradi specifik prilagojenega učnega procesa podaljšan za eno leto. V ta program se lahko vpišejo učenci, ki imajo ustrezno odločbo o usmeritvi in so uspešno končali osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Te zanima več?

Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora

Mladostnicam in mladostnikom s čustvenimi ali vedenjskimi motnjami, ki so stari od 14 do 18 let in so z odločbo usmerjeni v Vzgojno - izobraževalni zavod Višnja Gora, le ta omogoča, da v okviru zavoda zaključijo nižje ali srednje poklicno izobraževanje. Poleg izobraževalne ima tudi pomembno vzgojno funkcijo. Zagotavlja dobre možnosti za osebnostno in poklicno rast in mlade opremi z veščinami, ki jih bodo le ti potrebovali kasneje v življenju.

Dijakinjam in dijakom so v okviru zavoda na voljo trije programi srednjega izobraževanja in sicer gastronom – hotelir / gastronomka - hotelirka, administrator / administratorka in izdelovalec / izdelovalka oblačil. Mladi, ki se želijo vpisati v program gastronomske in hotelske storitve in graditi kariero na tem področju, kot pogoj za vpis potrebujejo dokazilo o končani osnovni šoli ali o končanem katerem drugem dvoletnem programu nižjega poklicnega izobraževanja.

Zavod izvaja tudi program nižjega poklicnega izobraževanja, pomočnik / pomočnica v biotehniki in oskrbi.

Prostori so sodobno opremljeni in omogočajo kakovostno izvedbo pouka, prakse in obšolskih dejavnosti. Mladim so na voljo številne športne rekreativne, glasbene, kulturne, edukativne in druge prostočasne dejavnosti, ki spodbujajo individualne razvojne možnosti vsakega posameznika.

Te zanima več?

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica ima več kot štiridesetletno tradicijo. Izobražuje in vzgaja mlade za poklice v gostinstvu in turizmu za potrebe gorenjske, delno pa tudi severno-primorske regije.  Za tiste, bolj oddaljene je na voljo tudi dijaški dom. Vseskozi si s kakovostnim pedagoškim delom in nenehnimi izboljšavami prizadeva ohraniti status ene najboljših gostinsko turističnih šol pri nas. Po končanem šolanju boste opremljeni s potrebnimi teoretičnimi in praktičnimi znanji, pravo mero odgovornosti, podjetnosti, osnovami poslovanja, vodenja in timskega dela, gostoljubnosti, sporazumevanja in spretnosti poslovnega komuniciranja. S takimi kompetencami pa iskanje prve službe ali odločitev za podjetniško pot po koncu šolanja ne bo predstavljalo težav.

Dijaki in dijakinje lahko izbirajo med tri letnim programom gastronom hotelir, štiri letnim programom gastronomsko – turistični tehnik, ki omogoča nadaljnje šolanje na višjih strokovnih, nekaterih višješolskih in univerzitetnih programih ter dvoletnim programom gastronomski tehnik

Poleg teoretičnih znanj šola posveča veliko pozornosti pridobivanju praktičnih izkušenj. Praksa poteka tudi v okoliških gostinskih in turističnih podjetjih, kjer dijaki pridobijo neprecenljive delovne izkušnje in prvi stik s poklicem, za katerega se šolajo. 

Šola izvaja tudi programe za izobraževanje odraslih. Dijaki in odrasli lahko ob dokončanju programov, ki jih šola izvaja, pridobijo sledečo izobrazbo: pomočnik kuharja / pomočnica kuharja, pomočnik natakarja / pomočnica natakarja, oskrbnik / oskrbnica, kuhar / kuharica, natakar / natakarica, kuhar-natakar / kuharica – natakarica, gostinski tehnik / gostinska tehnica, gostinsko-turistični tehnik / gostinsko-turistična tehnica in turistični tehnik / turistična tehnica

Te zanima več?

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

SŠGT oziroma Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor je šola z okusom.

Gostinska in turistična dejavnost imata v Mariboru in okolici dolgo tradicijo in pomembno vlogo za gospodarstvo in življenje nasploh. Zato je potreba po izobraženih, strokovno usposobljenih gostinsko turističnih delavcih na tem območju vseskozi prisotna. O tem nenazadnje priča častitljiva letnica, saj je prva gostilničarska šola na Štajerskem ugledala luč sveta daljnega leta 1921, potrebe po tem kadru pa so tudi danes velike.

Če se tudi ti navdušuješ nad kariero v turizmu in gostinstvu, je SŠGT Maribor zagotovo dobra izbira, saj sodi med najboljše gostinske šole v Sloveniji. Šola izvaja številne aktivnosti in se vključuje v zanimive domače ter mednarodne projekte. Med drugim sodeluje v programu Phare, preko katerega se šola in dijaki povezujejo z istovrstnimi šolami v tujini, v Avstriji, Italiji, Belgiji. 

Šola ponuja sledeče programe: 2 letni program pomočnik / pomočnica kuharja in natakarja, 3 letni program gastronom, hotelir / gastronomka, hotelirka, 3 + 2 letni program gastronomski tehnik / tehnica in 4 letni program gastronomsko turistični tehnik / tehnica. Slednji omogoča nadaljnje šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi v nekaterih univerzitetnih programih.

Na voljo so tudi programi za izobraževanje odraslih, usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij in tečaj barista.

Te zanima več?

Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto

Le naš dijak vsestranski prvak!

Tako Srednja šola za gostinstvo in turizem iz Novega mesta nagovarja svoje dijake in osnovnošolce, ki o vpisu v sredno šolo šele razmišljajo. Tu se že desetletja izobražujejo bodoči kuharji in kuharice, natakarji in natakarice, vodje cateringa, receptorji in receptorke, turistični vodniki in vodnice, turistični animatorji in animatorke, prodajalci in prodajalke turističnih storitev ter oskrbniki, oskrbnice.

Šola ima dolgo tradicijo, začetki segajo v leto 1961, in pokriva področje celotne Dolenjske, vse do Grosupljega, Belo krajino, Suho krajino in Posavje. A kljub dolgi tradiciji šola velja za moderno, saj nenehno uvaja sodobne metode teoretičnega in praktičnega učenja.

Po končanem šolanju na SŠGT Novo mesto lahko pridobiš sledečo izobrazbo: gastronom / gastronomka in hotelir / hotelirka, gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica in gastronomski tehnik / gastronomska tehnica. Štiri letni programi ti odpira pot za nadaljevanje študija, prav vsi programi pa dijake usposobijo za opravljanje poklicev, za katere so se šolali in so pri nas vse bolj iskani. 

Velik poudarek šola namenja pridobivanju praktičnih izkušenj. Tako, na primer, bodoči kuharji in natakarji pripravljajo in strežejo hrano gostom v šolski restavraciji, sodelujejo na tekmovanjih in se udeležujejo mednarodnih izmenjav. Turistični vodniki pa pogosto raziskujejo nove kraje in se kalijo v spretnostih, ki jih dober vodnik potrebuje pri svojem delu.

Šola spodbuja zdrave medosebne odnose, ki so pomembni za prijetno vzdušje na šoli. Na voljo so številne obšolske dejavnosti za različne okuse in želje. Med drugim je šola vključena v Unesco ASP mrežo, kar daje dijakom možnost medsebojnega sodelovanja, rasti in pridobivanja izkušenj za življenje in delo v  globalni družbi. Ni kaj, Srednja šola za gostinstvo in turizem resnično sledi sloganu »Le naš dijak vsestranski prvak!«

 

Te zanima več?

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Najboljši gostinski in turistični kadri iz Celja in okolice se kalijo v SSGT! 

SSGT je kratica za Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje, ki že od leta 1960 izobražuje in vzgaja turistično gostinske kadre iz Savinjske doline in širše okolice. Ima bogato tradicijo, saj so se tu šolali številni uspešni lokalni podjetniki in strokovnjaki s področja gastronomije in turizma. 

Poleg strokovnosti šola prisega na dobre odnose tako med dijaki kot med dijaki, učitelji in drugim strokovnim osebjem. Velik poudarek je namenjen pridobivanju praktičnih izkušenj. Le te lahko dijaki, v okviru mednarodnih projektov, ki jih šola izvaja, pridobivajo tudi v tujini. Enako velja za vse, ki jih zanimajo tuji jeziki. V rednem programu so angleščina, nemščina in italijanščina, v oddelkih z evropsko in globalno dimenzijo pa sta na voljo tudi španščina ali ruščina.

Na SSGT Celje se lahko izšolaš za kariero v turizmu in gostinstvu ter pridobiš sledečo izobrazbo: gastronom-hotelir / gastronomka-hotelirka, gastronomsko-turistični tehnik / gastronomsko-turistična tehnica, gastronomski tehnik / tehnica.

Razmišljaš o vpisu? Program gastronomske in hotelirske storitve traja tri leta; program gastronomija pa dve leti. Če želiš šolanje nadaljevati, izberi štiri letni program gastronomija in turizem. Po končanem štiri letnem programu in uspešno opravljeni maturi lahko šolanje nadaljuješ v višje šolskih in visokošolskih programih. Ne glede na izbran program pa šola prav pri vseh dijakih in dijakinjah spodbuja odgovornost, ustvarjalnost in inovativnost. 

Poleg rednih srednješolskih programov šola izvaja programe za izobraževanje odraslih.

Te zanima več?

Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola

Srednja poklicna in strokovna šola deluje pod okriljem Šolskega centra Šentjur. Gre za pomembno regijsko izobraževalno ustanovo, ki že desetletja izobražuje dijakinje in dijake za poklice celotne prehranske verige. Le ti lahko v okviru Šolskega centra po uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju nadaljujejo šolanje na Višji strokovni šoli, ki prav tako ponuja programe povezane z razvojem podeželja, turizma, ohranjanjem narave, zdravo prehrano in s skrbjo za dobrobit živali.

Dijakinje in dijaki lahko izbirajo med devetimi programi, med katerimi so tudi številni iz področja turizma in gostinstva. Med te sodijo štiri letni program živilsko prehranski tehnik / tehnica, tri letna programa slaščičar / slaščičarka in pek / pekovka ter dvoletni program živilsko prehranski tehnik / tehnica.

Šola se nahaja v moderno prenovljenih prostorih in se pri pedagoškem delu poslužuje najsodobnejših pedagoških smernic. Spodbuja sproščen in kolegialen odnos med predavatelji in študenti. Prijazno in prijetno vzdušje v šoli temelji na spoštovanju drugačnosti, poslovni etiki, mednarodni primerljivosti, praktičnosti in odličnosti.

Te zanima več?

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče je inovativen, k dijakinjam in dijakom usmerjen izobraževalni center, ki v ospredje svojega delovanja postavlja uporabno znanje, medsebojno spoštovanje, inovativnost in ustvarjalnost. Šola ponuja dva programa in sicer strojništvo ter gastronomsko – turistični tehnik / tehnica.

Štiriletni program gastronomsko-turistični tehnika / tehnica predstavlja zaokroženo celoto strokovnih, podjetniških, jezikovnih in splošnih znanj za zaposlitev v turizmu in gostinstvu. Dijakinje in dijaki pridobljena teoretična znanja v času šolanja nadgrajujejo s prakso, ki je ključna za kakovostno opravljanje bodočega poklica.

Na tej šoli so se izšolali številni kadri, ki danes zasedajo delovna mesta v turizmu in gostinstvu ter pomembno prispevajo k turističnemu razvoju Dravinjske doline in širše. Številni med njimi pa so se odločili za samostojno pot in zgradili uspešne podjetniške zgodbe. Tudi danes so na voljo številna delovna mesta, tako da lahko mladi po zaključku šolanja hitro najdejo prvo službo. Če pa te mika študij, lahko po uspešno opravljeni poklicni maturi nadaljuješ šolanje na višješolskem nivoju.

V Srednji poklicni in strokovni šola Zreče se znanje, delo ter spretnosti uvrščajo visoko na lestvico vrednot in jih kot take šola poskuša približati mladim. Spodbuja jih, da se razvijejo v odgovorne posameznike in aktivne državljane, ki bodo gradili našo skupno prihodnost v turizmu in gostinstvu.

Te zanima več?

Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti

Če te zanima zaposlitev v turističnih agencijah, turistično-informacijskih centrih, hotelih, ladjah za križarjenja, restavracijah in drugih organizacijah s področja gastronomije in turizma, je Šola za storitvene dejavnosti, ki deluje pod okriljem Šolskega centra Velenje, prava izbira zate. Enako velja, če te mika gostinstvo, želiš postati vodja hotela, kuhinje ali strežbe, sommelier − vinski svetovalec, barman, barista ali animator.

Šola razpisuje in izvaja srednješolsko izobraževanje v šestih programskih področjih, od katerih so kar trije s področja turizma in gastronomije: program gastronomija in turizem, program gastronomija in program gastronomske in hotelirske storitve

Dijaki lahko izbirajo med dvoletnimi, triletnimi in štiriletnimi programi. Če se nameravaš po končanem izobraževanju zaposliti, iskanje službe ne bo prevelik zalogaj, saj povpraševanje po tovrstnem kadru tudi v tem delu Slovenije vseskozi raste. Če pa te zanima nadaljnji študij za kariero v turizmu, ti uspešno opravljena poklicna matura ob zaključku šolanja na široko odpira vrata na visoke šole in večino fakultet.

To pa še zdaleč ni vse, kar odlikuje Šolo za storitvene dejavnosti. Ta vseskozi spodbuja dijake k doseganju čim boljših vzgojno – izobraževalnih rezultatov in zdravemu osebnostnemu razvoju dijakinj in dijakov. Učni proces temelji na kakovostnem strokovnem delu, pridobivanju praktičnih veščin, razvijanju dobrih medosebnih odnosov in široki paleti obšolskih dejavnosti. Z varnim in spodbudnim okoljem šola nudi dobre pogoje za učenje in življenje v šolski skupnosti. 

Ob zaključku šolanja lahko pridobiš sledečo izobrazbo: gastronomski tehnik / gastronomska tehnica, gastronomsko – turistični tehnik / gastronomsko – turistični tehnica, gastronom hotelir / gastronomka hotelirka

Te zanima več?

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Če razmišljaš o vpisu v srednjo šolo, ki te bo izobrazila za poklic v gostinstvu in turizmu, a si nočeš zapreti vrat za morebitno nadaljevanje šolanja, razmisli o vpisu na Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta.

Šola je locirana na dveh lokacijah in sicer na Koroški ulici 11 v Slovenj Gradcu in Koroški cesti 53 na Muti. Deluje pod okriljem Srednješolskega centra Slovenj Gradec, izobraževalne ustanove z dolgo tradicijo. Že več kot 60 let vzgaja in izobražuje dijake Koroške regije in tudi širše. Šola izvaja srednješolsko izobraževanje v sedmih programskih področjih, med drugim sta na voljo program gostinstvo in program turizem. Oba se izvajata na lokaciji v Slovenj Gradcu. Dijaki lahko izbirajo med dvoletnimi, triletnimi in štiriletnimi programi. 

Če te mika kariera v gostinstvu in turizmu in se odločiš za šolanje na tej šoli, lahko ob zaključku šolanja pridobiš sledečo izobrazbo: gastronomski tehnik/ gastronomska tehnica, gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica, gastronom  hotelir/ gastronomka hotelirka.

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta velja za moderno šolo. Z naprednimi metodami poučevanja in sodobno opremo ustvarja optimalne pogoje za učenje in pridobivanje znanja ter pri mladih razvija pozitiven odnos do življenja nasploh. Velik poudarek šola posveča dobrim medsebojnim odnosom, druženju in sodelovanju, tako med dijaki kot učitelji. Dijake spodbuja k zdravemu osebnostnemu razvoju in sprejemanju odgovornosti v dobi odraščanja in tudi kasneje, ko bodo opravljali poklic za katerega se izobražujejo.

Šola poleg rednih srednješolskih programov izvaja tudi programe za izobraževanje odraslih.

Te zanima več?

Srednja šola Zagorje

Manjša srednja šola z dušo in srcem, ki razvija kompetentne posameznike, da se bodo le ti znali spopadati z izzivi življenja. Tako se glasi strnjen opis poslanstva Srednje šole Zagorje, ki izobražuje dijake na petih programskih področjih. Poleg programov s področja zdravstva, trgovine, ekonomije in storitvenih dejavnosti sta na voljo dva programa iz področja turizma in gastronomije: tri letni program gastronomske in hotelske storitve in 3 + 2 letni program gastronomija. Po končanem šolanju lahko pridobiš izobrazbo: gastronomski tehnik/ gastronomska tehnica, gastronom – hotelir / gastronomka – hotelirka.

Izobraževalni proces temelji na sodobnih pedagoških pristopih. Velik poudarek je posvečen pridobivanju praktičnih znanj in veščin. Praksa se izvaja v moderno opremljeni kuhinji. Strežni del pa ima na voljo dva sodobna prostora, točilni pult in prostor za postrežbo gostov. Del rednega pouka, ki je dijakom in dijakinjam zelo všeč, poteka v okviru interesnih dejavnosti. Te vključujejo oglede strokovnih sejmov (Gast Expo, Odprta kuhna, Alpe Adria, karierni sejem Altermed, Celjski sejem, Gostinsko turistični zbor) in obiske pomembnih gostinsko turističnih ponudnikov.

Poleg izobraževalnega dela si šola nenehno prizadeva ustvariti varno in ustvarjalno ozračje za vse šolajoče. To temelji na medsebojnem zaupanju, odgovornosti, poštenju, čutu za sočloveka in marljivosti. 

Po koncu 3-letnega programa se dijaki lahko zaposlijo v vseh vrstah gostinskih obratov. Dijaki, ki nadaljujejo šolanje in uspešno zaključijo izobraževanje po programu gastronomija, lahko prevzamejo zahtevnejša delovna mesta na področju turizma in gastronomije. Prav tako pa lahko nadaljujejo šolanje na višjih šolah, visokošolskih strokovnih programih in na nekaterih univerzitetnih programih.

Te zanima več?

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Dobrodošli v svetu kulinarike in turizma! Dobrodošli na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci! 

S tem prijaznim nagovorom osrednja izobraževalna inštitucija na področju turizma in gostinstva v Pomurju pozdravlja osnovnošolce, ki razmišljajo o vpisu v srednjo šolo. Obiskujejo jo dijaki in dijakinje iz celotnega Pomurja, pa tudi širše. Za vse, ki bi jim vsakodnevna vožnja v šolo in domov predstavljala preveliko breme, je na voljo dijaški dom, ki deluje v sklopu šole. 

Tudi ti razmišljaš o vpisu? Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci je sinonim za kakovost. Prepoznavna je v slovenskem in tudi evropskem merilu. K temu prispeva tako izobraževalni proces, ki poteka v učilnicah, kot tudi praksa in številne dodatne dejavnosti. Za praktični pouk sta na voljo po dve specializirani učilnici za pouk strežbe in kuharstva ter specializirana učilnica za praktični pouk turizma. 

Šola ima vzpostavljeno široko mrežo povezav z delodajalci. Vključena je v številne nacionalne in mednarodne projekte in velja za kalilnico dobro usposobljenih novih kadrov v gostinstvu in turizmu.

Na voljo je tri letni program gastronom-hotelir / gastronomka – hotelirka, in sicer v klasični in vajeniški obliki. Pri vajeniški obliki je poudarek na praktičnem pouku, ki se v celoti izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Splošnoizobraževalni predmeti so zastopani v manjšem obsegu, dijaki - vajenci pa se za poklic iz področja strežbe ali kuharstva odločijo po končanem prvem letniku.

Štiri letni program gastronomsko – turistični tehnik / tehnica zaključiš s poklicno maturo in ti omogoča, da nadaljuješ šolanje na višje in visokošolskem nivoju, v kolikor te zamika. Na voljo pa je tudi dvo letni program gastronomija

Šola izvaja tudi izobraževanje za odrasle.

Te zanima več?

Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Kot je razvidno že iz samega imena, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj izobražuje dijakinje in dijake za poklice v ključnih panogah našega gospodarstva in sicer na področju turizma, gospodarstva in kmetijstva. Gre za tradicionalne panoge, ki pa se nenehno razvijajo in odpirajo možnosti za razvoj številnih novih poklicev in delovnih mest.

Z izobraževanjem na Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj dijakinje in dijaki pridobijo potrebne kompetence za opravljanje svojega bodočega poklica. Po koncu šolanja lahko izbirajo med takojšnjo zaposlitvijo, nadaljnjim študijem ali podjetništvom.

Če te mika kariera na področju turizma ali gastronomije, bo zate pravi triletni program gastronomske in hotelske storitve. Po uspešno zaključenem šolanju pridobiš naziv gastronom hotelir / gastronomka hotelirka in se lahko zaposliš kot kuhar / kuharica, natakar / natakarica, oskrbnik / oskrbnica gostinskih objektov, v hotelih, restavracijah, gostiščih, penzionih in obratih družbene prehrane. Lahko pa nadaljuješ z šolanjem na poklicno – tehniških programih gastronomija, živilsko prehranski tehnik / tehnica ali kmetijsko podjetniški tehnik / tehnica.

Obilo možnosti torej, da se izšolaš za tvoj sanjski poklic v turizmu ali gostinstvu.

 

Te zanima več?

Srednja šola Izola - Scuola media Isola

Želiš postati kuhar, natakar, vodja cateringa, barman, turistični informator, prodajalec turističnih storitev, turistični animator ali receptor? Iščeš šolo na Primorskem, ki te bo vrhunsko izšolala za želeni poklic? Če pritrjuješ napisanemu, je Srednja šola Izola prava izbira zate. Velja za dobro šolo, z dokazljivimi rezultati in visokim uspehom na poklicni maturi. Si vedel, da so se tu šolali številni diamantni in zlati maturanti? 

Kakovostno izobraževanje in živahen utrip na šoli tvorita pravo kombinacijo za odlične učne rezultate in dobro počutje. Dijakinje in dijaki se z veseljem udeležujejo številnih interesnih dejavnosti, ki so na voljo ter sodelujejo pri projektih, ki jih izvaja šola. Zelo priljubljene so tudi ekskurzije. V sklopu šole deluje dijaški dom za vse, ki bi jim vsakodnevna vožnja predstavljala preveliko breme.

Na voljo je štiriletni program gastronomija in turizem, ki se zaključi s poklicno maturo in omogoča vpis v višje in visokošolske študije. Izbiraš lahko tudi med triletnim programom gastronomske in hotelske storitve in dvoletnim programom gastronomija

Na Srednji šoli Izola lahko pridobiš sledečo izobrazbo za delo v turizmu in gostinstvu: gastronomsko – turistični tehnik / tehnica, gastronom hotelir / gastronomska hotelirka, gastronomski tehnik/gastronomska tehtnica. Poleg srednješolskega izobraževanja so na voljo tudi programi za izobraževanje odraslih. 

Te zanima več?

Srednja šola Pietro Coppo Izola

Srednja šola Pietro Coppo Izola deluje s podporo Ministrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Republike Italije in izvaja srednješolske izobraževalne programe v italijanskem jeziku. Imeje šola dobila po italijanskem kartografu in geografu, benečanu Pietru Coppo, rojenem okrog leta 1470, ki je v Izoli preživel velik del svojega odraslega življenja. V Izolo se je preselil po poroki z Izolčanko Calotto di Ugo in tu ustvaril svoja najpomembnejša dela, med katera štejemo veliko knjigo zemljevidov in enega prvih navigacijskih vodnikov po svetu. Od tu izhaja tudi slogan šole, s katerim nagovarja dijakinje in dijake in se glasi Koordinate tvoje prihodnosti!

Šola ponuja 12 programov z različnih področij, med drugimi tudi dva programa s področja turizma in gostinstva. Na voljo je tri letni program gastronomske in hotelske storitve ter dvoletni tehnično – strokovni program gastronomija.

Pri obeh programih je velik poudarek na praksi, ki jo učenci opravljajo v realnem delovnem okolju v izbranih podjetjih. Praktično usposabljanje učencem omogoči povezovanje teorije s prakso, pridobijo pa tudi dragocene veščine, ki so potrebne za opravljanje dela na področju gostinstva in turizma.

Srednja šola Pietro Coppo je odprt in prijazen prostor, ki zagotavlja kakovosten pedagoški proces in si prizadeva za dobro počutje vseh, ki se srečujejo na šoli. Šolski proces v italijanskem jeziku spodbuja grajenje italijanske kulturne identitete, s poudarkom na medsebojnem spoštovanju in individualnih potrebah vsakega posameznika. Nahaja se v sodobno opremljenih prostorih na Zustovičevi ulici 6 v Izoli.

Te zanima več?

Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola

Biotehniška šola je ena izmed sedmih enot Šolskega centra Nova Gorica. Skupaj z dijaškim domom se nahaja v Šempetru pri Gorici, obdana z zelenjem in šolskim posestvom. Dijakom so na voljo programi s področja živilstva, gostinstva, kmetijstva in naravovarstva. Temu primerne so tudi prostrane učilnice v naravi: vinograd, nasad oljk, sadovnjak, čebelnjak, tople grede in prostran pašnik. Pohvalijo pa se tudi s čisto pravo vinsko kletjo in stiskalnico olja.

Šola si prizadeva vzpostaviti spodbudno in prijetno okolje za vse dijake in dijakinje, veliko pozornosti pa namenja tudi povezovanju z institucijami ter podjetji v lokalnem okolju, pa tudi širše. Mnogo dijakov tako prve delodajalce spozna že med šolanjem, številni pa se po šolanju odločajo tudi za podjetništvo.

Dijaki, ki jih zanima področje gostinstva in turizma, lahko izbirajo med sledečimi programi: štiriletni program gastronomsko – turistični tehnik / tehnica, 3+2 letni program živilsko – prehranski tehnik / tehnica ter tri letna programa slaščičar / slaščičarka in gastronom – hotelir / gastronomka-hotelirka.

Dijaki, ki jih zanima nadaljevanje šolanja, se po končanem štiriletnem ali 3+2 letnem programu in uspešno opravljeni poklicni maturi lahko vpišejo v višje in visokošolske študije. Če pa opravljajo maturo iz petih predmetov, se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne študije.

Šola izvaja tudi številne programe za izobraževanje odraslih, med drugim program gastronomske in hotelirske storitve, slaščičar, mesar in živilski tehnik.

Te zanima več?

Izberi kariero v turizmu

 

Poklici

 

Novice

 

Dogodki